УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

„Радио В – 99” е местна частна музикално–информационна радиостанция. Честотата на която излъчва „Радио В – 99” е 92 MHz. Радиостанцията се стреми в максимална степен да отразява непрекъснатото нарастване на информационните потоци и съкращаване времето за достъпа на информация до слушателите. Реализирайки своята Програмна концепция ние осигуряваме балансирана информация от социалната, икономическа, културна и политическа сфера.
УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ
УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Избори за членове на  Европейския парламент  от Република България и за Народно събрание  – 9 юни 2024

в „Радио-В-99”
Отразяване на предизборната кампания в „Радио-В-99”започва на от 09.05.2024 г. и приключва в 24.00 ч. на 07.06.2024. Кампанията се води на български език.
Предоставят се едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Всяко предаване или публикация се осъществява при условията на предварително заплащане.
Ръководството и екипа на „Радио-В-99” спазват принципите на равнопоставеност и обективност при отразяване на проявите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно законовата база не се излъчват или публикуват анонимни материали.
Кампанията се отразява под формата на платени клипове, хроники, диспути, обръщения и други форми, договорени от медията и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.
При излъчване, публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания „Радио-В-99” ги отделят чрез визуални, звукови средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.
Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В аудио материалите тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
В предизборната кампания е забранено използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.
Редът на представянето на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети за различните форми на предизборната кампания се определя съобразно жребия на ЦИК.
Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, времето и броя на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководството на медията и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от медията при едни и същи условия и цени.
Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта на„Радио-В-99..
Излъчванията и публикациите се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по публикуваната на сайта ценова листа.
При съмнение че е излъчено предаване или бъде публикувана информация, накърняваща правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено , като се посочва датата и часа на предаването. „Радио-В-99” задължително включват отговора безплатно в следващото издание на същото предаване или в равностойно време, до 24 часа след получаването на отговора, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. „Радио-В-99” излъчва отговора безплатно до обема на материала, на който отговаря. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат и без коментар.

Т А Р И Ф А

Излъчване на рекламен клип:
до 15 сек. – 8.00 лв.
до 20 сек. – 10.00 лв.
до 30 сек. – 15.00 лв
до 60 сек. – 25.00 лв

Излъчване на съобщение:
до 30 сек. – 15.00 лв
до 60 сек. – 20.00 лв

Платено интервю:
До 5.00 мин. – 150.00 лв.

Излъчване на репортажи:
До 5.00 мин. – 100.00 лв.

Пакети за излъчвания:
300 излъчвания (до 10 на ден / 30 секунди) за 2500 лв.
450 излъчвания (до 15 на ден / 30 секунди) за 3500 лв.

Излъчване на живо на събития – 950 лв.
Продължителност до 2 часа – 400лв.
Над 2 часа на всеки започнати 15 минути – 80лв.
Общо не повече от – 950лв.